(0)

Cookie en privacybeleid.

Google (Universal) Analytics


Beugnies Les Chocolats maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.be). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Beugnies Les Chocolats te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website en diensten. De door cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om voor Beugnies Les Chocolats bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google Inc. hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of de Help-functie van uw browser.


Verwerkingsdoeleinden


Deze website wordt beheerd door Beugnies Les Chocolats BVBA, hierna te noemen Beugnies Les Chocolats. Beugnies Les Chocolats verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Beugnies Les Chocolats op info@beugniesleschocolats.be.
Verwerkingsdoeleinden: Beugnies Les Chocolats verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Beugnies Les Chocolats gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Beugnies Les Chocolats heeft verstrekt. Als u Beugnies Les Chocolats om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Beugnies Les Chocolats de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Beugnies Les Chocolats de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Beugnies Les Chocolats de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer, aan met Beugnies Les Chocolats gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en/of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Beugnies Les Chocolats uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van Beugnies Les Chocolats die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met Beugnies Les Chocolats via info@beugniesleschocolats.be. Om ervoor te zorgen dat de website van Beugnies Les Chocolats goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Beugnies Les Chocolats bezoekgegevens van haar website bij. Beugnies Les Chocolats gebruikt hiervoor “cookies” en/of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid. Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats. Rechtsgrond(en) van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. toestemming en b. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden: Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Beugnies Les Chocolats groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Beugnies Les Chocolats verbonden zijn of met enige andere partner van Beugnies Les Chocolats. De categorieën van derden zijn leveranciers van drukwerk en printing, boekhoudkantoor, hostingproviders en mailingproviders. Beugnies Les Chocolats garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode: De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@beugniesleschocolats.be; Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden. Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@beugniesleschocolats.be.
Direct marketing: De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Websites van derden: Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
Klacht: De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Wijzigingen Privacy Verklaring: Beugnies Les Chocolats behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Beugnies Les Chocolats, Aardweg 8, 8510 Marke (België)